Nieuwbouw nieuws club(t)huis RRC

Op deze pagina publiceren wij regelmatig updates m.b.t. de (ver)nieuwbouw van ons clubhuis

27 mei 2020: Met elkaar gaat het ons lukken!

19 maart jl. is de omgevingsvergunning onherroepelijk verkregen. Naast dit goede nieuws betekent dit ook dat weer nieuwe stappen en voorwaarden uitgezocht moest worden. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie over wat er sindsdien is gebeurd en wanneer de bouw hopelijk van start gaat.

Brandmeldinstallatie

In de omgevingsvergunning was als voorwaarde gesteld dat er een brandmeldinstallatie in het nieuwe club(t)huis moest komen.  Dit zou ca. € 12.000 extra kosten. Gelukkig hebben we kunnen aantonen dat dit conform wet- en regelgeving dit niet nodig is. Deze voorwaarde is daarom uit de omgevingsvoorwaarde gehaald.

Bodemonderzoek

Ondanks dat er een historisch bodemonderzoek voor deze locatie is gedaan, moet een het bodemonderzoek geactualiseerd worden voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden. Het bodemonderzoek is twee weken geleden uitgevoerd. Het grondwateronderzoek is nog gaande. Op de locatie is dat zichtbaar doordat er tussen het clubhuis en het hoofdveld een blauwe plastic buis uit de grond steekt. De resultaten van het onderzoek volgen binnen ca. 3 weken. 

Sloopmelding geaccepteerd!

Onlangs is de sloopmelding gedaan en deze is door gemeente Rotterdam geaccepteerd. Om de sloopmelding te kunnen doen moest een asbestinventarisatie (geen asbest) ingediend worden, hoeveelheid en type te slopen materiaal e.d.

Financieel

We zetten momenteel de laatste stappen  ten aanzien van de financiering en de bouwkosten. Dit is nodig omdat we een 100% sluitende begroting moeten hebben voordat we de verplichtingen aan kunnen gaan. Dit kost heel veel tijd. Door de langere ontwerp- en proceduretijd hebben gehad, (met de noodzakelijke aanpassingen), zijn ondertussen bouwkosten gestegen. Ook moeten we voorkomen dat sommige fondsen en subsidies verlopen. De subsidies hebben we al zeker kunnen stellen, in de bouwkosten is een concessie gedaan en aan het zekerstellen van alle fondsen wordt gewerkt.

Ook zijn we nog in gesprek met een aantal partijen (die al meewerken aan de realisatie van het nieuwe club(t)huis) of zij een financiële tegemoetkoming willen doen. Alleen met elkaar maken we het mogelijk!

Toegankelijkheid nieuwe club(t)huis

Ja, natuurlijk komt er een deur in het nieuwe club(t)huis, maar niet iedereen heeft voldoende aan een deur, vooral niet als het terras en het clubhuis op de eerste verdieping is. Om de toegankelijkheid ook mogelijk te maken voor mensen met fysieke beperkingen, komt er een plateaulift in het gebouw. Natuurlijk is deze lift ook erg handig voor het naar boven krijgen van bierfusten…

Alle bezoekers van RRC kunnen dus gebruik maken van het clubhuis en het terras. Iedereen is welkom. Hiermee kunnen we ook plaats bieden aan onze vrienden van het Chrashing Dream Team (rolstoelrugby), ook het toekomstige krachthonk willen we geschikt maken voor de leden van CDT.

Zes projecten

Vanuit de subsidieverleners van de gemeente is al een aantal keer aangegeven dat RRC voor een flinke opgave staat. Het is niet alleen de nieuwbouw van het club(t)huis, maar RRC heeft wel zes projecten. Dat maakt het voor RRC zeer complex.

1.    achterstallig onderhoud en verduurzaming

dit is vorig jaar met succes voltooid

2.    ontkoppelen gebouwinstallatie

Kinderdagverblijf Guppie en de herenkleedkamers krijgen een eigen gebouwinstallatie. Voorafgaand aan de sloop wordt de installatie “stand alone” gemaakt, zodat het clubhuis, bestuurskamer en de dameskleedkamers gesloopt kunnen worden

3.    sloop bestaande te slopen bebouwing

4.    nieuwbouw club(t)huis RRC

5.    inrichting van het nieuwe club(t)huis

om kosten te besparen is op schilderwerk en inrichting bezuinigd, met de leden maken we weer een eigen RRC-sfeer waar iedereen zich thuisvoelt

6.    krachthonk

als laatste worden de herenkleedkamers getransformeerd tot krachthonk. De minder-valide toegankelijkheid wordt al tijdens de nieuwbouw van het club(t)huis voorzien, maar de inrichting kan vanwege de nog benodigde financiën pas later plaatsvinden.

Project 2 t/m 4 kennen een financiële samenhang. Als de laatste financiële stappen zijn voltooid, dan gaat deze drie projecten in volgorde van start.

Prognose planning

Als we financieel de laatste tegemoetkoming zeker hebben kunnen stellen is de planning als volgt:

·       eind juni 2020                         leegruimen club(t)huis      

opdracht Batenburg (bestellen vloeren (12 weken levertijd)

· begin juli 2020 te slopen en te behouden bebouwing installatietechnisch loskoppelen

·       medio juli 2020                       sloop

·       medio augustus 2020               bouwplaatsinrichting

·       begin septemer 2020               start heiwerk

·       eind september 2020               vloeren leggen en rest bouw

De bouwperiode duurt ca. 8 maanden.

Obligaties

Heb je vakantiegeld over of geld gespaard omdat je al weken niet kon uiteten? Jij kan jouw steentje bijdragen aan de inrichting van het clubhuis door een obligatie te kopen of een donatie te doen via https://obligatieplan.nl/rotterdamserugbyclub/goal/view/extra-mogelijkheid-voor-obligaties-vernieuwbouw-clubhuis-rrc

Dit is een extra obligatieplan die de mogelijkheid biedt om voor een lager bedrag een obligatie af te nemen. Een obligatie is geen gift, maar een lening aan de club, die over 12 jaar verspreid wordt terugbetaald en fiscaal interessant is, waardoor het je uiteindelijk iets meer oplevert.

Dank

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun steun aan de Rotterdamse Rugby Club om de vernieuwbouw van het club(t)huis mogelijk te maken. Of het nu een goede wens is, financiële steun (hoe klein of hoe groot dan ook, al gegeven of een bijdrage die nog volgt) of tomeloze vrijwillige inzet: een ieder hartelijk dank! Zonder deze steun zou het voor onze vereniging niet mogelijk zijn om deze vernieuwbouwplannen te realiseren.

Al hebben we de laatste financiële stappen nog te zetten: we zijn er echt bijna! Dus elke donatie, sponsoring of andere bijdrage is welkom. Met elkaar gaat het ons lukken!

19 maart 2020: Bouwvergunning binnen

Na jaren van onzekerheid heeft RRC woensdag 18 maart een heel goed bericht gehad. Er zijn geen bezwaren binnengekomen op de in januari ingediende omgevingsvergunning. *Dat betekent dat we een vergunning hebben om te bouwen!*

Het bestuur heeft noodgedwongen het indienen van de aanvraag stil gehouden omdat er grote zorgen waren dat onze achterburen dwars zouden liggen, net zoals met de verlichting op het kunstgrasveld gebeurt.

Door dit goede nieuws gaan we nu de realisatiefase in en kunnen we door volgens de planning die in de laatste bouw nieuwsbrief is gedeeld aan de slag! https://www.rotterdamserugbyclub.nl/nieuwbouw-nieuws-clubthuis-rrc/   

In de komende weken starten we de bouwvoorbereiding op en maken we de laatste stappen met financiering en bouwkosten zodat we een 100% sluitende begroting hebben. Jij kan jouw steentje bijdragen aan de inrichting van het clubhuis door een obligatie te kopen of een donatie te doen via https://obligatieplan.nl/rotterdamserugbyclub/goal/view/extra-mogelijkheid-voor-obligaties-vernieuwbouw-clubhuis-rrc

24 december 2019

Welkom bij het tweede bericht van “Nieuwbouw nieuws club(t)huis RRC”!

In dit bericht meer informatie over het verwonderlijke proces rondom de vergunningen, Batman en de prognose planning. Het bericht sluiten we af met een verzoek aan jullie, dus lees gauw verder.

Waar blijft die vergunning nou?!

4 oktober jl. hebben we de omgevingsvergunning ingediend. Vervolgens heeft de gemeente ons verzocht aanvullende gegevens aan te leveren, omdat de ingediende documenten nog een nadere toelichting verlangde. Dit hebben we uiterlijk 14 november jl. aan moeten leveren en kregen vervolgens het bericht dat alles compleet was voor verdere behandeling/beoordeling door de gemeente.

Maar wat er gebeurde er toen…

13 december jl. kregen we bericht van gemeente dat, op advies van de gemeente-ecologen, zij de afgifte van de omgevingsvergunning willen aanhouden totdat er ook een uitspraak is inzake de omgevingsvergunning voor de veldverlichting. “Huh?!” Zul je misschien nu terecht denken… “Is daar een samenhang dan tussen?!”. Nee, dat is er niet!!! Het is dus onvoorstelbaar dat dit gebeurd! Onderstaand een toelichting.

De Omgevingsdienst Haaglanden toetst vergunning op de Wet Natuurbescherming. Voor de veldverlichting is aangetoond dat er weliswaar vleermuizen fladderen achter de velden, langs de achtergevels van de huizen aan de Leeuweriklaan, maar is ook aangetoond dat zij geen hinder zullen ondervinden van de nieuw te plaatsen lichtmasten. Dus die vleermuisjes, waaronder dus ook Batman, kunnen vrolijk blijven rondfladderen tussen het kunstgrasveld en de huizenrij. Ondanks de verschillende ecologische rapportages voor de verschillende locaties/situaties heeft de Omgevingsdienst Haaglanden haar bedenkingen geuit.

Maar waarom dan de menging met de vergunningsaanvraag van de nieuwbouw?! Tja, dat vragen wij ons ook af… We hebben sterk de indruk dat aanvragen onterecht vermengd worden omdat men niet goed op de hoogte is van de situatie ter plekke. Wij hebben daarom gelijk weer contra-advies ingewonnen bij onze ecoloog en die heeft bevestigd aan de gemeente dat dit op zichzelf staande zaken zijn.

Dus dat dit nu vermengd wordt met elkaar is niet terecht! We hebben er dus direct alles aangedaan om dit binnen de gemeente duidelijk te maken, door zowel de wethouder Sport te belagen, als de bouwinspecteur, juristen en ecologen en iedereen die binnen de gemeente ook maar iets met de veldverlichting of de nieuwbouw te maken heeft.

Het laatste interne overleg hierover bij gemeente heeft donderdag 19 december plaatsgevonden. Vanwege de feestdagen hebben we de uitkomst nog niet teruggekoppeld gekregen. Na de feestdagen gaan we de gemeente dus gelijk weer stalken om dit zo spoedig mogelijk vlot te trekken. We doen er alles aan, want het is onvoorstelbaar dat dit gebeurd!

Maar hoe zit het dan met de nieuwe extra veldverlichting?

De omgevingsvergunning voor de extra veldverlichting bij het kunstgrasveld is weliswaar afgegeven, maar omdat een aantal omwonenden hiertegen bezwaar heeft gemaakt, is er een behandeling geweest in de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Vervolgens konden de omwonenden hiertegen in beroep. Helaas hebben zij dat ook gedaan. Gelukkig met dezelfde argumenten als waarmee zij eerder het bezwaar hebben gemaakt. Die zijn ondertussen al weerlegd, dus is de kans groter dat de rechtbank dit ook weerlegt. Wij hebben ook een verweer geschreven op de beroepspunten en ingeleverd bij de rechtbank.  Alleen duurt het heel lang voordat de rechtbank een dergelijk beroep behandelt. Het laatste bericht is dat dit uiterlijk mei 2020 behandeld wordt.

Waarom is het terras al verdwenen?

Achter het terras was een “dependance van de gemeentereiniging” ontstaan. Geen goed visitekaartje van de Rotterdamse Rugby Club en het Sportbedrijf heeft ons hier op aangesproken. Ook al ligt de nieuwbouw in het verschiet, we hebben het met elkaar wel netjes te houden, want het kost veel geld om dit op te ruimen en dat geld kunnen we niet missen. Deze “vuilnisbelt” moest ook verwijderd worden om plaats te maken voor de opslag van VV Hillegersberg.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken moeten namelijk de huidige opslagruimtes (schuurtjes) van VV Hillegersberg verwijderd worden. We hebben hierover goede afspraken kunnen maken met VV Hillegersberg en het Sportbedrijf en VV Hillegersberg denkt hierin ook goed met ons mee. In januari zullen tijdelijk twee units (ten behoeve van de opslag voor VV Hillegersberg) ter hoogte van ons voormalige terras geplaatst worden. Deze units zal VV Hillegersberg nog niet gebruiken, maar omdat deze vrijkomen van een andere locatie van het Sportbedrijf, moeten ze nu al tijdelijk naar Sportcomplex Duivesteijn verplaatst worden. Ondertussen sloopt VV Hillegersberg de huidige oude opslagruimtes. Tijdens de nieuwbouw verplaatsen de nieuwe units van VV Hillegersberg tijdelijk naar het hoofdgrasveld (daar waar ook deels tijdelijk de bouwplaatsinrichting zal komen). De nieuwe units van VV Hillegersberg zullen ook dan nog niet gebruikt gaan worden. Pas nadat de nieuwbouw van ons nieuwe club(t)huis gereed is (of zoveel eerder als mogelijk en er ruimte is voor de plaatsing van de units), zullen de nieuwe opslagunits ten behoeve van VV Hillegersberg achter ons nieuwe club(t)huis geplaatst worden. VV Hillegersberg neemt de units pas in gebruik als ze op de definitieve plaats staan.

Prognose planning

Door de onterechte menging van de vergunning voor de veldverlichting met de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw is er helaas een vertraging ontstaan. We hopen deze onterechte mening in januari op te kunnen lossen, maar dat is geen zekerheid. We doen er daarentegen meer dan alles aan, dus als dat lukt, dan is de planning als volgt:

 • feb t/m medio maart 2020           6 weken ter visie legging omgevingsvergunning
 • eind maart 2020                           omgevingsvergunning onherroepelijk (mits geen bezwaar)
 • eind maart 2020                           opdracht bestellen vloeren (12 weken levertijd)
 • begin april 2020                           te slopen en te behouden bebouwing installatietechnisch loskoppelen
 • medio april 2020                          sloop
 • medio mei 2020                           bouwplaatsinrichting
 • begin juni 2020                            start heiwerk
 • eind juni 2020                              vloeren leggen en rest bouw

De bouwperiode duurt ca. 8 maanden.

Verzoek

Blaas je een dezer dagen een kaarsje uit, eet je een fortune-cookie of maak je een nieuwjaarswens: wens dan zeker dat de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw snel wordt afgegeven en dat er geen bezwaar tegen komt, zodat we in juni de palen er in kunnen slaan! En heb je gelukssokken of een geluksonderbroek? Doe die dan zeker aan en trek ze pas uit als de nieuwbouw gereed en in gebruik is, want we hebben alle geluk nog nodig!

Vervolg

Zodra meer bekend is over de publicatie van de omgevingsvergunning, dan volgt op deze plek het Nieuwbouw nieuws. Hou het dus zeker in de gaten!

Heb je vragen of goede ideeën omtrent de nieuwbouw of behoefte aan meer informatie? App of bel dan Esther Olsthoorn (vrijwillig projectmanager), bereikbaar op 06-34505002. Jouw vraag of idee komt dan terug in dit Nieuwbouw nieuws. Geef het dus gerust aan, want het nieuwe club(t)huis wordt iedereens (t)huis!

Fijne feestdagen en graag weer tot in het nieuwe jaar!

15 november 2019

Welkom bij het eerste item van “Nieuwbouw nieuws club(t)huis RRC”!

Waarom duurt het nou zo lang…

“Wanneer komt dat clubhuis er nou ‘ns eindelijk?!” en “Waarom horen we niks?!” zijn twee veelgestelde vragen… Achter de schermen gebeurt zo veel om te werken naar een start bouw dat het antwoord op deze vragen soms vergeten is. Daarom dit nieuwsitem. Met regelmaat zal hier de actuele stand van zaken en de gang van zaken achter de schermen omtrent de nieuwbouw gedeeld worden. Dit eerste nieuwsitem is wat langer om iedereen goed bij te praten.

Het verkrijgen van de financiering heeft veel tijd gekost. Om subsidies te krijgen moet dit goed verantwoord worden met talloze onderbouwing en documenten. Een extra geruststelling dat voorafgaand aan het aangaan van deze financiële verplichting er zo goed wordt meegekeken. Maar dat heeft dus veel tijd gekost…

Vergunningsaanvraag

4 oktober jl. is op basis van het onderstaande ontwerp de vergunningsaanvraag ingediend. Tot deze aanvraag behoren ook de constructieve uitgangspunten, energieprestatie van het nieuwe gebouw, bodemgesteldheid (i.r.t. vervuiling), archeologisch akkoord en aantonen dat er geen schade ontstaat aan beschermde dier- en plantsoorten. e.d.

De gemeente Rotterdam heeft vervolgens, zoals gebruikelijk, de aanvraag gepubliceerd, maar nog niet de vergunning gepubliceerd. Dat kan pas na beoordeling van de stukken. Op basis van deze beoordeling bleken nog aanvullende gegevens gewenst, waaronder toelichting brandveiligheid, auto- en fietsparkeernormering, welke bebouwing behouden blijft en wat wordt er gesloopt, nadere onderbouwing van de (overigens niet aanwezige) beschermde dier- en plantsoorten etc. etc. Deze aanvullingen zijn 13 november jl. aangeleverd. De bouwplaninspecteur heeft ons vervolgens gebeld en aangegeven dat hij de aanvullingen 15 november beoordeeld. Dus hopelijk is alles volledig en wordt de vergunning “ontvankelijk” verklaard en volgt de publicatie. Zodra dit bekend is volgt natuurlijk meer Nieuwbouw nieuws op deze plek!

Impressie zijaanzicht nieuwbouw (zijaanzicht vanaf ingang Sportcomplex Duivesteijn)

Draag bij aan een extra tribune

Om binnen het beschikbare budget te blijven, moesten er meerdere concessies gedaan worden in de uitstraling van het ontwerp. En dat is goed gelukt! De voor RRC gewenste zes kleedkamers passen binnen dit ontwerp en op de 1e verdieping komt een gezellig clubhuis met een goed terras. Dit terras biedt extra goed zicht op de velden. Het terras is bereikbaar met twee trapelementen, die tevens gebruikt kunnen worden als tribune. Door een lid is hiervoor de creatieve naam “trabune” bedacht. Een derde “trabune” staat nog op het wensenlijstje van RRC. Dit is als optie ingediend bij de vergunningsaanvraag, dus als het lukt daarvoor de financiële middelen bij elkaar te krijgen kan het er alsnog komen, maar standaard is het financieel niet mogelijk.

Dus elke bijdrage, hoe klein of hoe groot dan ook, is nog altijd wenselijk en dan maken we met elkaar de derde “trabune” ook mogelijk!

Prognose planning

Helaas… nog altijd een PROGNOSE planning en geen definitieve…

Het moment van publiceren van een vergunningsaanvraag en de uiteindelijk publicatie kent nog onzekerheden waar we geen grip op hebben. De gemeente beoordeelt op dit moment de aanvullingen en als de aanvullingen voor akkoord zijn wordt de vergunningsaanvraag gepubliceerd voor een periode van zes weken (wettelijke termijn). Tijdens deze periode mogen belanghebbenden bezwaar aantekenen. Het is niet zeker of dit gaat gebeuren. Dus daarom is de planning nog altijd een prognose.

Als er geen bezwaar komt en alles verloopt verder voorspoedig, dan is de planning naar verwachting als volgt:

 • eind november 2019                    
  publicatie verleende omgevingsvergunning (nog niet onherroepelijk i.v.m. bezwaartermijn)
 • dec 2019 t/m medio januari 2020
  6 weken ter visie legging omgevingsvergunning
 • medio januari 2020                     
  omgevingsvergunning onherroepelijk (mits geen bezwaar)
 • medio januari 2020                     
  opdracht bestellen vloeren (12 weken levertijd)
 • eind februari 2020                      
  te slopen en te behouden bebouwing installatietechnisch loskoppelen
 • maart 2020                                 
  sloop
 • eind maart 2020                          
  bouwplaatsinrichting
 • begin april 2020                          
  start heiwerk
 • medio april 2020                         
  vloeren leggen en rest bouw

De bouwperiode duurt ca. 8 maanden.

Ondertussen…

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil! Om de financieringsvoorwaarden verder af te ronden zullen de komende tijd de obligaties gesloten worden met de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld en de overige subsidie- en leningsovereenkomsten gesloten worden.

De constructietekeningen worden uitgewerkt zodat de vloeren zodra dit kan (bij onherroepelijke omgevingsvergunning) gelijk besteld kunnen worden. Ook wordt, onder de ontbindende voorwaarde verkrijging onherroepelijke omgevingsvergunning, de aannemingsovereenkomst gesloten met onze bouwteampartner Batenburg Bouw & Ontwikkeling uit Bergschenhoek. Batenburg start ondertussen de bouwvoorbereiding verder op.

Het ontwerp en de bouw van het club(t)huis is op basis van “casco”. Dat houdt in dat het nog niet van “aankleding” is voorzien, met uitzondering van het tegelwerk in de sanitaire ruimtes. Maar sfeerverlichtingsarmaturen, een keukenblok, een bar en banken/haken/rekken in de kleedmakers zijn nog niet voorzien. Dit wordt ook de komende periode met elkaar opgepakt. Meer informatie hierover volgt in een volgend Nieuwbouw nieuws.

Vervolg

Zodra meer bekend is over de publicatie van de omgevingsvergunning, dan volgt op deze plek het Nieuwbouw nieuws. Hou het dus zeker in de gaten!

Heb je vragen of goede ideeën omtrent de nieuwbouw of behoefte aan meer informatie? App of bel dan Esther Olsthoorn, bereikbaar op 06-34505002. Esther is werkzaam in de gebieds- en vastgoedontwikkeling en als vrijwillig projectmanager (en als achterbuurvrouw) betrokken bij de totstandkoming en realisatie van het nieuwe club(t)huis voor RRC. Jouw vraag of idee komt dan terug in dit Nieuwbouw nieuws en indien meer informatie is gewenst kan er een informatieavond voor de leden verzorgd worden. Geef het dus gerust aan, want het nieuwe club(t)huis wordt iedereens (t)huis!